×

Category: آموزش های مربوط به وسط بازی

30 تیر 1397

آموزش بلوکه کردن در شطرنج

اصغر اصغر
23 تیر 1397

چگونگی مات مختنق در شطرنج

اصغر اصغر
14 تیر 1397

آموزش قطع ارتباط در شطرنج

اصغر اصغر
06 ارد 1397

مانور اسب در شطرنج

اصغر اصغر